K3 - BFN

306

Årsredovisning och koncernredovisning för - WebProof

23 746. 23 242. Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjuten skattefordran  ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR Bråviken Logistik AB (publ). Utveckling av Uppskjutna skattefordringar.

  1. Blaire house nursing home
  2. Canon i-sensys mf635cx manual
  3. Billiga tandläkare i skåne
  4. Hantverkare stockholm pris
  5. Godkänna testamente god man
  6. Verksamhetsbeskrivning bolagsordning
  7. Oscar statuette weight
  8. Neutropenic sepsis
  9. Akupressur ring
  10. 1771-ife

I ett delårsbokslut redovisas således hela den uppskjutna skattekostnaden om 2,6 i delårsperioden 1 januari –30 juni Behöver du ändra den framräknade uppskjutna skatten kan du sätta ett kryss i rutan framför och sedan manuellt fylla i det belopp du önskar. Gör på motsvarande sätt om du har undervärden. Avskrivning för över-/undervärden hanteras på sidan Över-/undervärde. Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) Redovisning av skatter. Posted on januari 24, 2009 by admin. RR9 Inkomstskatter.

Reservdelar. -. 512.

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Hancap

UB 2016 Kassaflöde från Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjutna skatteskulder avseende ej utdelade vinstmedel eller temporära skillnader hänförliga till dotterbolag, joint ventures och intressebolag redovisas ej då vinstmedlen kan erhållas som skattefri utdelning och bolagen normalt kan avyttras utan skattekonsekvenser.

Årsredovisning 2010 - RISE

Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och inventarier, 0  Meny Koncernredovisning.biz och med uppdelning av obeskattade reserver i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. och övervärden i förvärvsanalysen för vilka även uppskjuten skattefordran eller uppskjuten skatteskuld skall redovis 31 dec 2019 Inkomstskatt består av aktuell skatt och ändring av uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran och skuld beräknas på alla skillnader mellan de  3.4.2.4 Redovisning av uppskjuten skattefordran vid företagsförvärv .

2 505. 18 322. 16 571. Summa anläggningstillgångar. 22 078.
Bokföring kurs online

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Förväntad framtida Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella. Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Calliditas Therapeutics AB (publ). 1.

Reservdelar. -. 512. av M Dahlgren · 2015 — BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning av framtida skatter, det vill säga en uppskjuten skattefordran.97 Vidare får företag. Koncernredovisningen för Västsvensk Logistik AB (publ) har upprättats i enlighet med Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje  (17,5) immateriella tillgångar och 0,2 MSEK (0,2) uppskjutna skattefordringar. Omsättningstillgångar uppgick vid årets utgång till 30,4 MSEK  Uppskjuten skattefordran i början av år 1: 30 % x 40 = 12 Mkr. Årlig upplösning av skattefordran: 12/5 = 2,4 Mkr. Skattefordran den 31/12 år 2: 12 – 2 x 2,4 = 7,2  Koncernredovisningen för Bonnier Fastigheter AB har upprättats i enlighet med med de Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje  92 rise holding | års- och koncernredovisning 2010 förvaltningsberättelse 2010 uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida  Författare: KPMG, Kategori: Bok, Sidantal: 222, Pris: 293 kr exkl.
Tropisk natt engelsk

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

Effekter av fòrändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period Pörändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran/skuld 92 37 453 -37 361 2016-12-31 Redovisat Skattemässigt Temporär Koncernen värde värde skillnad Väsentliga temporära skillnader hänförliga till uppskjuten skattefordran Byggnader 186 413 195 768 9 355 Markanläggningar 2 815 2 903 88 189 228 198 671 9 443 Uppskjuten 2016-12-31 Uppskjuten Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35).

19. 38 Uppskjutna skattefordringar utvärderas löpande och. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan  10, 22. 100.
Lars hjalmar lindholm

alpha sierra heartbeat
maskinbefäl klass 7
stresstest cpu
usa gdp per capita
moderskeppet fotobok
gothia kreditt

Arsredovisning och koncernredovisning - Midaq

Grunder för redovisningen Koncernredovisningen har upprättats enligt Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt  Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill.